Regulamin

I. Informacje ogólne

1.    Regulamin („Regulamin”) określa warunki i zasady sprzedaży w sklepie internetowym („Sklep internetowy”) dostępny pod adresem www.esklep.anitech.pl, prowadzonym przez ANITECH” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą ul. Piłsudskiego 64 C 10-450 Olsztyn. Wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Olsztynie, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000279834. Wysokość kapitału zakładowego 800 000,00 zł.NIP: 739-10-08-327 ; REGON: 510283256 , zwaną dalej „Sprzedawcą”.

2.    Sprzedawca prowadzi sprzedaż za pośrednictwem Internetu w formie umowy zawieranej na odległość pomiędzy składającym zamówienie a Sprzedawcą. 

3.    Osoba (użytkownik) składająca zamówienie za pomocą Sklepu internetowego zwana jest „Kupującym”.

4.    Kupującym mogą być jedynie osoby fizyczne posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną, posiadające konto poczty elektronicznej („e-mail”). 

5.    Każdy Kupujący składający zamówienie w Sklepie internetowym jest zobowiązany do zapoznania się z Regulaminem. Nieznajomość Regulaminu nie zwalnia Kupującego z zawartych w nim zasad.

6.    Kupujący składając zamówienie w Sklepie internetowym potwierdza fakt zapoznania się z Regulaminem i potwierdza, że akceptuje Regulamin w jego obowiązującej formie. 

7.    Aktualne ceny produktów oferowanych w Sklepie internetowym wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy towaru do Kupującego. 

8.    Produkty objęte aktualną promocją są oznaczone znakiem graficznym „promocja!”. Realizacja zamówień produktów, będących w promocji, odbywa się według kolejności zgłoszeń, do momentu wyczerpania zapasów. W przypadku wyczerpania zapasów Sprzedawca informuje pocztą elektroniczną niezwłocznie o tym Kupującego, podając jednocześnie aktualną cenę towaru oraz informuje o możliwości rezygnacji z zamówienia.

9.    Zdjęcia towarów mają charakter poglądowy. Oferowany produkt może różnić się od wizerunku na zdjęciu. Nie zmienia to jednak ich właściwości. 

10.    Zamówienia realizowane są wyłącznie na terytorium Polski.

11.    Minimalne wymogi systemowe niezbędne do prawidłowego korzystania ze Sklepu internetowego: 
        a.    Internet Explorer w wersji 8.0 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies lub
        b.    Mozilla Firefox w wersji 10 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies, lub
        c.    Google Chrome w wersji 15 lub nowszej z włączoną obsługą JavaScript i cookies. 

II. Zamówienia

1.    Zamówienia produktów w Sklepie internetowym dokonuje się za pośrednictwem Internetu przez stronę www.esklep.anitech.pl przy użyciu formularza zamówienia. Można je składać 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 11.00 oraz w soboty, w niedziele i święta, rozpatrywane są w najbliższym dniu roboczym.

2.    Zamówienie może zostać złożone jedynie w przypadku podania przez Kupującego adresu email.

3.    Aby dokonać zamówienia należy w szczególności wejść na stronę internetową www.esklep.anitech.pl oraz wybrać / zaznaczyć towar do koszyka wybierając opcję  „Dodaj do koszyka”, a następnie przejść do sekcji „zamawiam”. Istnieją 2 (dwie) opcje zamówienia:
       a.    zamówienie bez zakładania konta użytkownika przez Kupującego,
       b.    zamówienie z założeniem konta użytkownika przez Kupującego w serwisie Sklepu internetowego (przy czym posiadanie konta użytkownika znacznie ułatwia późniejsze zakupy, gdyż nie wymaga wypełniania dodatkowych formularzy przy składaniu zamówienia z uwagi na  zachowanie niezbędnych danych w koncie użytkownika).

4.    Wysłanie zamówienia oznacza chęć zawarcia z Anitech Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie umowy sprzedaży.

5.    Wysłanie zamówienia oznacza złożenie przez Kupującego oświadczenia, że wszelkie podane przez niego dane w związku ze złożeniem zamówienia są zgodne z prawdą. Sprzedawca nie ma obowiązku weryfikacji prawdziwości podanych danych.

6.    Sprzedawca potwierdza przyjęcie zamówienia, wysyłając wiadomość e-mail na adres podany przez Kupującego podczas składania zamówienia.

7.    Wraz z przyjęciem zamówienia przez Sprzedawcę, Strony zawierają umowę sprzedaży. 

8.    W przypadku wyczerpania zapasów danego produktu, Sprzedawca niezwłocznie powiadomi Kupującego poprzez wysłanie wiadomości e-mail. Kupującemu przysługuje wówczas prawo rezygnacji z całości zamówienia lub jego części. Kupujący może również zaakceptować wydłużony czas realizacji zamówienia (do uzgodnienia drogą e-mailową).

9.    Dowodem sprzedaży towaru jest paragon fiskalny lub faktura VAT według wyboru Kupującego, wysyłane każdorazowo przez Sprzedawcę wraz z zamówionym towarem. W przypadku wyboru przez Kupującego faktury VAT wymagane jest zaznaczenie tej opcji w formularzu zamówienia wraz z podaniem pełnych danych Kupującego wraz z numerem NIP.

10.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do niezrealizowania zamówienia w sytuacji, gdy Kupujący składając zamówienie nie wyraził zgody na weryfikację danych, podał nieprawdziwe dane, w tym informacje o zdolności do czynności prawnych lub z innych powodów weryfikacja danych zakończyła się negatywnie.

11.    Sprzedawca ma prawo wstrzymać realizację zamówienia Kupującego lub je anulować z powodu braku zamówionego towaru w magazynie. O wstrzymaniu lub anulowaniu zamówienia Kupujący zostanie poinformowany na podany adres e-mail lub telefonicznie.

12.    W przypadku zaistnienia okoliczności, o których mowa w pkt. 11 powyżej, Sprzedawca będzie czynił starania, aby przed wstrzymaniem realizacji zamówienia skontaktować się z Kupującym celem wyjaśnienia przyczyn anulowania lub wstrzymania realizacji zamówienia. 

III. Formy płatności

1.    Kupujący ma do wyboru następujące formy płatności: 
       a.    przedpłata 100% wartości zamówienia przed wysyłką towaru (przelew bankowy na rachunek bankowy Sprzedawcy) na podstawie faktury ProForma, którą Kupujący otrzyma od Sprzedawcy drogą e-mailową wraz z potwierdzeniem złożenia zamówienia,
       b.    płatność internetowa poprzez system PayU,
       c.    płatność w kasie Sprzedawcy przy ul. Piłsudskiego 64c w Olsztynie lub ul. Bygdoska 6 w Kętrzynie w przypadku dokonania wyboru odbioru osobistego,
       d.    płatność gotówką przy odbiorze towaru w przypadku wyboru opcji płatności „za pobraniem”.

2.    Do czasu zapłaty całej należności towar stanowi własność Sprzedawcy.

IV. Termin realizacji zamówienia

1.    Czas realizacji zamówienia to czas, który upływa: 
       a.    w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z pkt. III ppkt. 1 ppkt. a - od momentu wpływu zapłaty za zamawiany towar na rachunek bankowy Sprzedawcy do chwili wysyłki towaru, 
       b.    w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z pkt. III ppkt. 1 ppkt. b - od momenty przekazania zapłaty za zamawiany towar na rachunek bankowy Sprzedawcy przez system PayU do chwili wysyłki towaru,
       c.    w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z pkt. III ppkt. 1 ppkt. c - od momentu złożenia zamówienia do czasu poinformowania Kupującego poprzez wiadomość email o możliwości dokonania odbioru towaru w siedzibie Sprzedawcy w przypadku wyboru osobistego odbioru towaru,
       d.    w przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności z pkt. III ppkt. 1 ppkt. d - od momentu przyjęcia zamówienia do chwili wysyłki towaru,

przy czym uwzględniane są tylko dni robocze.

2.    Określenie czasu realizacji zamówienia jest dokonywane przez Sprzedawcę i następuje przy potwierdzeniu przyjęcia zamówienia.

3.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wydłużania terminu realizacji zamówienia w przypadku wyczerpania zapasów magazynowych lub zaistnienia okoliczności od niego niezależnych.

V. Odbiór towaru/Dostawa:

1.    Sposób dostawy Kupujący wybiera w formularzu zamówienia. Kupujący ma do wyboru następujące formy dostawy:
       a.    dostarczenie produktów przez firmę kurierską („Kurier”),

       b.    odbiór produktów w siedzibie Sprzedawcy („Odbiór własny”),

       c.    transport własny Anitech


2.    Przy wyborze opcji „Odbiór własny” Kupujący jest zobowiązany do odbioru zakupionego towaru w terminie do 7 (siedmiu) dni od dnia wysłania przez Sprzedawcę na adres e-mail Kupującego potwierdzenia gotowości towaru do wydania, w godzinach otwarcia Sprzedawcy: od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:00 do 18:00 oraz w soboty w godzinach od 8:00 do 14:00. W przeciwnym wypadku mają zastosowanie przepisy Art. 551 Kodeksu Cywilnego.

3.    Jeśli Kupujący nie jest w stanie dokonać odbioru zakupionego towaru w terminie 7 (siedmiu) dni od dnia przesłania przez Sprzedawcę potwierdzenia gotowości towaru do wydania, Sprzedawca jest wówczas  uprawniony do obciążenia Kupującego kosztami przechowania w wysokości 0.5%  wartości brutto zakupionego towaru  za każdy  dzień przechowania.

VI. Wysyłka towaru (po dokonaniu wyboru dostawy „Kurier”):

1.    Sprzedawca wysyła zakupione przez Kupującego towary wraz z dowodem sprzedaży wybranym przez Kupującego, na adres wskazany w zamówieniu. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru wynikające z podania błędnych lub niepełnych danych adresowych Kupującego. 

2.    Kupujący ponosi koszt transportu towaru wskazane w pkt. 11 poniżej.

3.    Podczas odbioru przesyłki dostarczanej za pośrednictwem firmy kurierskiej („Kurier”), Kupujący ma obowiązek sprawdzić, w obecności pracownika firmy kurierskiej czy przesyłka jest nieuszkodzona i kompletna. W przypadku uszkodzenia przesyłki lub jej niekompletności należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody, a następnie możliwie jak najszybciej skontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą poczty elektronicznej na adres email: esklep@anitech.pl, pod numerem faksu 89 534 13 84 lub telefonicznie na numer telefonu 89 533 50 98. Protokół szkody musi być sporządzony w dniu dostawy przesyłki. 

4.    W obecności pracownika firmy kurierskiej Kupujący powinien:
       a.    sprawdzić stan zewnętrzny przesyłki,
       b.    rozpakować i sprawdzić stan oraz kompletność zawartości,
       c.    jeżeli wystąpią jakiekolwiek nieprawidłowości typu: uszkodzenia mechaniczne, niekompletność należy zażądać od kuriera sporządzenia protokołu szkody.

5.    W protokole szkody należy odnotować poniższe dane:
      a.     informacje o oznaczeniach ostrzegawczych na zewnątrz opakowania (czy były- nalepki "ostrożnie szkło", "góra dół", taśma klejąca lub firmowa),
      b.    informacje o zabezpieczeniu przesyłki z zewnątrz i wewnątrz opakowania (karton, wypełnienie),
      c.    informacje o brakach oraz uszkodzeniach (które elementy i w jaki sposób zostały uszkodzone).

6.    Zaistniałe zdarzenie należy niezwłocznie zgłosić telefonicznie i przesłać kopię protokołu szkody (fax'em, mailem lub pocztą) do Sprzedawcy.

7.    Za osobę wyłącznie upoważnioną do odbioru towaru uznaje się osobę wymienioną w formularzu zamówienia.

8.    W przypadku wyboru przez Kupującego formy płatności zgodnie z pkt. III ppkt. 1d „za pobraniem” Kupujący wraz z przyjęciem towaru zobowiązany jest do uiszczenia ceny towaru oraz opłaty za przesyłkę.

9.    Kupujący ponosi dodatkowe koszty dostarczenia towaru powstałe z jego winy.

10.    Rodzaje przesyłek ze względu na gabaryty: 
        a.    przesyłka standardowa
              i.    max waga paczki 31,5kg
              ii.    max długość jednego boku 1,75m
              iii.     suma wszystkich boków nie może przekraczać 2,5m
        b.    przesyłka niestandardowa: to przesyłka, której którykolwiek wymiar przekracza wartości wymienione w pkt. 10 ppkt. a

11.    Koszty  transportu uzależnione są od wybranej przez Kupującego formy płatności oraz gabarytów przesyłki w następujący sposób:
         a.    forma płatności zgodnie z pkt. III ppkt. 1a lub 1b
               i.    przesyłka standardowa: 21,00 złotych brutto,
               ii.    przesyłka niestandardowa: zgodnie z indywidualną wyceną, wskazaną Kupującemu przy potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia.
        b.    forma płatności zgodnie z pkt. III ppkt. 1d
               iii.    przesyłka standardowa: 28,00 złotych brutto + 0,7% wartości pobrania,
               iv.    przesyłka niestandardowa: zgodnie z indywidualną wyceną, wskazaną Kupującemu przy potwierdzeniu przez Sprzedawcę zamówienia.

VII. Odbiór własny towaru:

1.    Odbiór własny w siedzibie Sprzedawcy jest możliwy po otrzymaniu od Sprzedawcy informacji za pomocą e-mail o gotowości towaru do odbioru.

2.    Towar wydany zostanie tylko Kupującemu lub osobie przez niego upoważnionej (po wcześniejszym dostarczeniu upoważnienia faxem, drogą mailową lub osobiście).

3.    Towar należy odebrać w siedzibie Sprzedającego zgodnie z pkt V. 2 Regulaminu. Odbiór zostanie potwierdzony na dokumencie wydania magazynowego.

VIII. Zwroty/Odstąpienie od umowy

1.    Kupujący będący konsumentem (tj. będący osobą fizyczną, nie nabywający produktu w celach związanych z działalnością gospodarczą lub zawodową) ma prawo do odstąpienia od umowy, bez podania przyczyny, w ciągu 14  (czternastu) dni od daty odbioru towaru, składając odpowiednie oświadczenie Sprzedawcy za pomocą poczty elektronicznej na adres esklep@anitech.pl, za pomocą faksu lub listownie z dopiskiem „Sklep internetowy”. 

2.    Wzór oświadczenia o odstąpienia od umowy zawartej na odległość dołączony jest do przesyłki przeznaczonej dla Kupujących będących konsumentami.

3.    Po odstąpieniu od umowy Kupujący ma obowiązek dokonania zwrotu towaru w terminie 14 (czternastu) dni od odstąpienia od umowy, poprzez dostarczenie go na własny koszt do magazynu Sprzedawcy przy ul. Piłsudskiego 64c 10-450 Olsztyn. W przypadku zakupu  potwierdzonego paragonem fiskalnym należy wraz ze zwracanym towarem dokonać zwrotu oryginalnego paragonu.

4.    Zwracany towar musi posiadać niezniszczone oryginalne opakowanie producenta, być kompletny , w stanie niezmienionym, w oryginalnym opakowaniu i nie może nosić śladów użytkowania, a Kupujący ma obowiązek zabezpieczenia zwracanego towaru na czas transportu.

5.    Wystawienie korekty dokumentu sprzedaży i zwrot pieniędzy następuje po uprzednim sprawdzeniu przez Sprzedawcę stanu technicznego i kompletności zwracanego towaru.

6.    Pieniądze za towar zostaną zwrócone w ciągu 14 dni roboczych od dnia zwrotu towaru do Sprzedającego z zastrzeżeniem pkt. 5 powyżej, w formie zgodnej z wybranym rodzajem płatności złożonym podczas wypełniania formularza zamówienia, tj.: 

      a.    przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Kupującego w przypadku dokonania zapłaty zgodnie z pkt. III. 1 a. Regulaminu,
      b.    poprzez system PayU w przypadku dokonania zapłaty zgodnie z pkt. III. 1 b. Regulaminu,
      c.    przekazem pocztowym lub przelewem na rachunek bankowy w przypadku dokonania zapłaty zgodnie z pkt. III. 1 c lub pkt. III 1 d Regulaminu,

Koszt dostawy zakupionego towaru wyspecyfikowany na dokumencie zakupu nie podlega zwrotowi. 

7.    Anitech sp. z o.o. zastrzega sobie prawo dochodzenia roszczeń odszkodowawczych na zasadach ogólnych wynikających z kodeksu cywilnego, w przypadku poniesienia szkody w wyniku nie wywiązania się przez Kupującego z ciążących na nim obowiązków, określonych przepisami prawa, w związku z odstąpieniem od umowy, w szczególności w przypadku zwrotu przesyłki z towarem w stanie zmienionym, chyba że zmiana konieczna była w granicach zwykłego zarządu. 

8.    Osobom fizycznym, które zawierają umową na odległość w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą oraz Kupującym innym niż osoby fizyczne nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy, o którym mowa w pkt. VIII ppkt. 1 powyżej. 

IX. Gwarancja, niezgodność towaru z umową

1.    Sprzedawca odpowiada wobec Kupującego z tytułu rękojmi w zakresie określonym przepisami kodeksu cywilnego oraz w przypadku Kupujących będących konsumentami, za niezgodność towaru z umową w zakresie określonym w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego. Celem skorzystania z przedmiotowych uprawnień Kupujący powinien zastosować się do postanowień pkt. X Regulaminu.

2.    Na towary dostępne w Sklepie internetowym ich producenci mogą udzielać gwarancji na warunkach określonych przez nich w załączonych do towarów kart gwarancyjnych. W celu skorzystania z uprawnień z tytułu gwarancji Kupujący powinien udać się z zakupionym towarem do Autoryzowanego Punktu Serwisowego Gwaranta. Adresy Autoryzowanych Punktów Serwisowych zamieszczone są w karcie gwarancyjnej zakupionego towaru lub są dostępne za pośrednictwem bezpłatnej infolinii. Numer infolinii umieszczony jest na karcie gwarancyjnej zakupionego towaru. 

X. Procedura reklamacji

1.    Jeżeli zakupiony towar zawiera wady Kupujący winien dostarczyć towar wraz z kopią dowodu zakupu (paragon fiskalny lub faktura VAT) do siedziby Sprzedawcy przy ul. Piłsudskiego 64c w Olsztynie osobiście lub przesłać towar w oryginalnym opakowaniu, należycie zabezpieczony na czas transportu wraz z opisem wady na adres Sprzedawcy. 

2.    Opis wady, o którym mowa w pkt. 1 powyżej winien być bardzo dokładny i winien wskazywać co najmniej: opis wady, opis uszkodzeń, przytoczenie okoliczności wykrycia wady, opis występowania usterki, termin, w którym wada/usterka została zauważona przez Kupującego. 

3.    Reklamacje są rozpatrywane przez Sprzedawcę w terminie 14 dni od ich wpłynięcia.

XI. Polityka prywatności

1.    Podanie przez Kupującego danych osobowych jest dobrowolne, jednakże ich brak uniemożliwia dokonanie zamówień w Sklepie internetowym. Dokonując zakupu Kupujący wyraża zgodę na wykorzystywanie danych osobowych Kupującego w celu i w zakresie potrzebnym dla wykonania przez Sprzedawcę zamówienia.  

2.    Wszelkie dane osobowe przekazywane przez Kupującego w Sklepie internetowym są przetwarzane przez Anitech sp. z o.o. Olsztyn. 
3.    Wszelkie dane osobowe i tele-adresowe, otrzymane przez Sprzedawcę za pośrednictwem formularzy rejestracyjnych są traktowane, jako poufne i wykorzystywane wyłącznie w celu realizacji zamówień, bądź udzielenia informacji dotyczącej oferty handlowej Sprzedawcy.

4.    Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom w celach marketingowych.

5.    Każdy Kupujący jest uprawniony do wglądu, uzupełnienia i poprawienia swoich danych osobowych. Kupujący posiada również prawo wniesienia w przypadkach wymienionych w ustawie pisemnego umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania własnych danych osobowych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu.

6.    Dane osobowe są przekazywane firmie kurierskiej, gdy jest to niezbędne do realizacji zamówienia lub wykonania umowy zawartej z Kupującym. Dane osobowe mogą być przekazywane uprawnionym organom. 

7.    Złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na przechowywanie i przetwarzanie przez Sprzedawcę danych osobowych i tele-adresowych, zawartych w formularzu rejestracyjnym i w formularzu zamówienia, zgodnie z obowiązującą ustawą o ochronie danych osobowych Dz. U. nr 133 poz. 883.

8.    Dane osobowe są przetwarzane i zabezpieczone przez Sprzedawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych.

9.    Wszelka korespondencję w sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych Kupujący powinien kierować na adres: esklep@anitech.pl z dopiskiem „Dane osobowe”. 


XII. Odpowiedzialność Sprzedawcy

1.    Całą odpowiedzialność za działanie sklepu www.esklep.anitech.pl ponosi jego wyłączny właściciel:
       •    Anitech Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 64c, 10-450 Olsztyn
2.    Wszelkie uwagi związane z funkcjonowaniem Sklepu internetowego należy przesyłam na adres: Anitech Sp. z o.o. ul. Piłsudskiego 64c, 10-450 Olsztyn z dopiskiem „Działanie Sklepu internetowego”.

XIII. Postanowienia końcowe

1.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonania zmian niniejszego Regulaminu w każdym czasie. Zmieniony Regulamin będzie dostępny na stronie www.esklep.anitech.pl  dla wszystkich korzystających ze Sklepu internetowego. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w momencie jej publikacji lub publikacji treści Regulaminu zawierającego zmianę na stronie www.esklep.anitech.pl. Zmiana Regulaminu nie może naruszać praw nabytych osób korzystających ze Sklepu internetowego. 

2.    Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany cen i dostępności towarów znajdujących się w Sklepie internetowym, przeprowadzania i odwoływania promocji oraz ich modyfikacji. Sprzedawca zastrzega sobie prawo do wycofania poszczególnych towarów z oferty. 

3.    Zmiana cen towarów nie dotyczy zamówień przyjętych do realizacji. 

4.    Wszelkie umowy zawierane za pomocą Sklepu internetowego będą w języku polskim.